MENU – THỰC ĐƠN

COFFEE JELLY + MILK TEA

COFFEE JELLY

Trà sữa thạch café (S)

Coffee Jelly Milk Tea

51,000đ

+

Trà sữa thạch café (M)

Coffee Jelly Milk Tea

71,000đ

+

Lục trà sữa thạch café (S)

Coffee Jelly Green Milk Tea

51,000đ

+

Lục trà sữa thạch café (M)

Coffee Jelly Green Milk Tea

71,000đ

+

Hồng trà latte thạch café (S)

Coffee Jelly Black Tea Latte

56,000đ

+

Hồng trà latte thạch café (M)

Coffee Jelly Black Tea Latte

78,000đ

MILK TEA

Trà sữa trân châu hoàng kim (S)

Golden Bubble Milk Tea

46,000đ

+

Trà sữa trân châu hoàng kim (M)

Golden Bubble Milk Tea

64,000đ

+

Lục trà sữa (S)

Green milk tea

41,000đ

+

Trà sữa hạt phỉ (S)

Hazelnut milk tea

46,000đ

+

Hồng trà sữa (S)

Black milk tea

41,000đ

+

Lục trà sữa mật ong (S)

Honey green milk tea – Không làm thức uống nóng. Mức đường mặc định 70%

46,000đ

+

Hồng trà sữa (M)

Black milk tea

57,000đ

+

Lục trà sữa mật ong (M)

Honey green milk tea – Không làm thức uống nóng. Mức đường mặc định 70%

64,000đ

+

Trà sữa hạt phỉ (M)

Hazelnut milk tea

64,000đ

+

Lục trà sữa (M)

Green milk tea

57,000đ

+

Trà sữa caramel (S)

Caramel milk tea

46,000đ

+

Trà sữa cacao (S)

Ovaltine

46,000đ

+

Trà sữa socola (S)

Chocolate milk tea – mặc định 70% đường

46,000đ

+

Trà sữa caramel (M)

Caramel milk tea

64,000đ

Trà sữa cacao (M)

Ovaltine

64,000đ

+

Trà sữa sương sáo (M)

Grass Jelly Milk Tea

71,000đ

+

Trà sữa Konjac (S)

Konjac Jelly Milk Tea

55,000đ

+

Trà sữa sương sáo (S)

Grass Jelly Milk Tea

51,000đ

+

Trà sữa Konjac (M)

Konjac Jelly Milk Tea

77,000đ

+

Hồng trà trân châu (S)

Golden Bubble Black Tea

36,000đ

+

Hồng trà trân châu (M)

Golden Bubble Black Tea

50,000đ

Trà sữa socola (M)

Chocolate milk tea – mặc định 70% đường

64,000đ

+

Hồng trà sữa mật ong (M)

Honey Milk Tea. Không làm thức uống nóng. Mức đường mặc định 70%

64,000đ

+

Hồng trà sữa mật ong (S)

Honey Milk Tea. Không làm thức uống nóng. Mức đường mặc định 70%

46,000đ

+

Lục trà trân châu (S)

Golden Bubble Green Tea

36,000đ

+

Lục trà trân châu (M)

Golden Bubble Green Tea

50,000đ

+

Lục trà sữa trân châu (M)

Bubble Green Milk Tea

64,000đ

+

Lục trà sữa trân châu (S)

Bubble Green Milk Tea

46,000đ

SỮA TƯƠI ĐƯỜNG ĐEN + SIGNATURE MACCHIATO + YAKULT

SỮA TƯƠI ĐƯỜNG ĐEN

Sữa tươi trân châu đường đen (S)

Brown Sugar Fresh Milk Bubble

63,000đ

+

Sữa tươi trân châu đường đen (M)

Brown Sugar Fresh Milk Bubble

88,000đ

+

Trà sữa đường đen (S)

Brown Sugar Milk Tea

48,000đ

+

Trà sữa đường đen (M)

Brown Sugar Milk Tea

67,000đ

+

Sữa tươi đường đen (S)

Brown Sugar Fresh Milk

58,000đ

+

Sữa tươi đường đen (M)

Brown Sugar Fresh Milk

81,000đ

+

Hồng trà latte đường đen (S)

Brown Sugar Black Tea Latte

53,000đ

+

Hồng trà latte đường đen (M)

Brown Sugar Black Tea Latte

74,000đ

+

Brown Sugar Drink (M)

Nước đường đen

55,000đ

+

Brown Sugar Drink (S)

Nước đường đen

39,000đ

SIGNATURE MACCHIATO

Black tea macchiato – Hồng trà macchiato (S)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

41,000đ

+

Black tea macchiato – Hồng trà macchiato (M)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

57,000đ

+

Green tea macchiato – Lục trà macchiato (S)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

41,000đ

+

Peach macchiato – Mứt đào macchiato (S)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

55,000đ

+

Ovaltine macchiato – Cacao macchiato (S)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

56,000đ

+

Mango macchiato – Mứt xoài macchiato (S)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

55,000đ

+

Matcha macchiato – Trà xanh macchiato (S)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

56,000đ

Green tea macchiato – Lục trà macchiato (M)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

57,000đ

+

Peach macchiato – Mứt đào macchiato (M)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

77,000đ

+

Passion fruit macchiato – Chanh dây macchiato (S)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

55,000đ

+

Ovaltine macchiato – Cacao macchiato (M)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

78,000đ

+

Mango macchiato – Mứt xoài macchiato (M)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

77,000đ

+

Matcha macchiato – Trà xanh macchiato (M)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

78,000đ

+

Hazelnut macchiato – Trà hạt phỉ macchiato (S)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping. Khách chọn hồng trà hay lục trà

51,000đ

Passion fruit macchiato – Chanh dây macchiato (M)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

77,000đ

+

Hazelnut macchiato – Trà hạt phỉ macchiato (M)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping. Khách chọn hồng trà hoặc lục trà

71,000đ

+

Caramel macchiato – Trà caramel macchiato (S)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

51,000đ

+

Caramel macchiato – Trà caramel macchiato (M)

Không làm thức uống nóng. Mặc định KHÔNG thêm topping

71,000đ

YAKULT

Chanh dây yakult (S)

Passion Yakult Juice

55,000đ

+

Mứt xoài yakult (S)

Mango Yakult Juice

55,000đ

+

Mứt đào yakult (S)

Peach Yakult Juice

55,000đ

+

Chanh dây yakult (M)

Passion Yakult Juice

77,000đ

+

Mứt đào yakult (M)

Peach Yakult Juice

77,000đ

+

Mứt xoài yakult (M)

Mango Yakult Juice

77,000đ

+

Lục trà yakult (M)

Yakult Green Tea

63,000đ

Hồng trà yakult (S)

Yakult Black Tea

45,000đ

+

Hồng trà yakult (M)

Yakult Black Tea

63,000đ

+

Lục trà yakult (S)

Yakult Green Tea

45,000đ

+

Ice Honey (M)

Nước mật ong

43,000đ

+

Yakult chanh tươi (M)

Lemon Yakult

77,000đ

+

Yakult chanh tươi (S)

Lemon Yakult

55,000đ

+

Ice Honey (S)

Nước mật ong

31,000đ

FLAVORED TEA + LATTE SERIES

FLAVORED TEA

Lục trà mật ong (S)

Honey green tea – Không làm thức uống nóng. Mức đường mặc định 70%

41,000đ

+

Lục trà đào (S)

Peach green tea – Không làm thức uống nóng

41,000đ

+

Lục trà mật ong (M)

Honey green tea – Không làm thức uống nóng. Mức đường mặc định 70%

57,000đ

+

Lục trà lài (S)

Jasmine green tea

31,000đ

+

Assam hồng trà (S)

Assam black tea

31,000đ

+

Lục trà chanh tươi (S)

Lemon green tea

41,000đ

+

Lục trà chanh dây (S)

Passion fruit green tea – Không làm thức uống nóng

41,000đ

Assam hồng trà (M)

Assam black tea

43,000đ

+

Lục trà đào (M)

Peach green tea – Không làm thức uống nóng

57,000đ

+

Lục trà lài (M)

Jasmine green tea

43,000đ

+

Lục trà xoài (S)

Mango green tea

41,000đ

+

Lục trà chanh dây (M)

Passion fruit green tea – Không làm thức uống nóng

57,000đ

+

Lục trà xoài (M)

Mango green tea

57,000đ

+

Lục trà chanh tươi (M)

Lemon green tea

57,000đ

+

Lục trà chanh mật ong (S)

Honey Lemon Green Tea

51,000đ

Lục trà chanh mật ong (M)

Honey Lemon Green Tea

71,000đ

+

Lục trà yakult (M)

Yakult Green Tea

63,000đ

+

Lục trà hazelnut (S)

Hazelnut Green Tea

36,000đ

+

Lục trà hazelnut (M)

Hazelnut Green Tea

50,000đ

+

Lục trà caramel (S)

Caramel Green Tea

36,000đ

+

Lục trà caramel (M)

Caramel Green Tea

50,000đ

+

Lục trà yakult (S)

Yakult Green Tea

45,000đ

LATTE SERIES

Matcha Latte (S)

56,000đ

+

Matcha Latte (M)

78,000đ

+

Black Tea Latte (S)

46,000đ

+

Sữa tươi trân châu hoàng kim (S)

Bubble fresh milk – Mặc định KHÔNG thêm topping

56,000đ

+

Ovaltine Latte (S)

56,000đ

+

Black Tea Latte (M)

64,000đ

+

Ovaltine Latte (M)

78,000đ

+

Green Tea Latte (S)

46,000đ

Green Tea Latte (M)

64,000đ

+

Sữa tươi trân châu hoàng kim (M)

Bubble fresh milk – Mặc định KHÔNG thêm topping

78,000đ

+

Sữa tươi sương sáo (S)

Grass jelly fresh milk – Mặc định KHÔNG thêm topping

61,000đ

+

Honey Black Tea Latte (S)

51,000đ

+

Honey Green Tea Latte (S)

51,000đ

+

Sữa tươi sương sáo (M)

Grass jelly fresh milk – Mặc định KHÔNG thêm topping

85,000đ

+

Honey Green Tea Latte (M)

71,000đ

+

Black Tea Hazelnut Latte (S)

51,000đ

Honey Black Tea Latte (M)

71,000đ

+

Black Tea Hazelnut Latte (M)

71,000đ

+

Black Tea Caramel Latte (S)

51,000đ

+

Green Tea Hazelnut Latte (S)

51,000đ

+

Green Tea Caramel Latte (S)

51,000đ

+

Green Tea Hazelnut Latte (M)

71,000đ

+

Black Tea Caramel Latte (M)

71,000đ

+

Green Tea Caramel Latte (M)

71,000đ

Bubble Black Tea Latte (S)

Hồng trà latte trân châu

51,000đ

+

Grass Jelly Black Tea Latte (S)

Hồng trà latte sương sáo

56,000đ

+

Konjac Jelly Black Tea Latte (M)

Hồng trà latte konjac

84,000đ

+

Konjac Jelly Black Tea Latte (S)

Hồng trà latte konjac

60,000đ

+

Fresh Milk (M)

Sữa tươi

71,000đ

+

Fresh Milk (S)

Sữa tươi

51,000đ

+

Grass Jelly Black Tea Latte (M)

Hồng trà latte sương sáo

78,000đ

+

Bubble Black Tea Latte (M)

Hồng trà latte trân châu

71,000đ